ZASADY
Zasady | regulamin | 
Aby wszystko stało się jasne i bez domówieni, w realiach fotografii komercyjnej i jej zasadom

Fotografia dotyka wielu dziedzin, uwiecznianych  zdarzeń, które co do natury publikacji i przeznaczenia zdjęć określone są dla nich  pewne zasady i prawa. Są one tak różnorodne jak kategorie fotografii, którymi się dla Państwa zajmuje.  Dlatego dla zamówień, umów, licencji, które jeśli  nie określają inaczej w swym zapisie, zostają zapisane  poniżej postanowienia zasad współpracy - regulamin, stanowiące domyślne jej warunki.  

 

 

 

 

 

Zapis zasad współpracy i Praw autorskich , majątkowych oraz licencji:
Jeżeli umowa licencyjna nie określa inaczej: Wszelkie prawa do fotografii i innych stworzonych dzieł należą do Fotografa, a udział osoby pozującej czy produktów w sesji nie określa  zamawiającego jako współtwórcy w świetle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r  o prawach autorskich i majątkowych jako właściciela zdjęć. Fotograf zachowuje pełne prawo do dokumentacji swojej pracy na stronie oraz w materiałach reklamowych, a także odsprzedaży w niektórych sytuacjach opisanych w zasadach współpracy na stronie www.foto-eston.com .
Zamawiający oświadcza, że  posiada moc i odpowiedzialność do składania zamówień i udzielania takiej zgody,  także jeżeli noszą one znaki towarowe produktów przeznaczonych do zdjęć, jak i grafik itp. , które siłą rzeczy są fotografowane.
Jeżeli w umowie nie uzgodniono inaczej, zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż nie jest właścicielem zdjęć i nie przysługują jemu/jej do nich prawa autorskie ani majątkowe, a posiada je fotograf, który udziela licencji na wskazane pola eksploatacji dla poszczególnych zdjęć.

Kalkulacja
Dokonywana jest na podstawie wymagań Zamawiającego i rodzaju produktów oraz przeznaczenia utworów. Na tej podstawie dowiemy się o  Cenach adekwatnych do wymagań i zasięgu zdjęć co określają Licencje wydawane z fotografiami:


a) Ze względu na bardzo zróżnicowane wymagania zamawiających jak również różnorodność samych produktów, jak i trudność  ich utrwalania, niemożliwym  jest ustalić uniwersalne ceny dla wszystkich produktów, czy kategorii fotografii. Z tego względu przyjmuje się formę indywidualnej wyceny, każdej z sesji na podstawie zapytania o cenę. Dlatego Zamawiający zobowiązany jest przedstawić jak najlepiej określając swe zamówienie :
- rodzaj fotografowanego obiektu (obiektem może być np.: człowiek, nieruchomość, produkt, realizacja )
- ilość obiektów do sfotografowania
- ilość zdjęć na obiekt
- cel wykonania zdjęć inaczej pola eksploatacji, na które Zamawiający otrzyma licencje: strona internetowa, sklep i serwisy sprzedażowe lub pośredniczącej w sprzedaży,  wirtualne lub drukowane kampanie reklamowe, plakaty, ulotki, billboardy itp.  Dzięki stopniowej licencji Państwa zdjęcia, które zamawiacie tylko na potrzeby sklepu on-line czy strony internetowej  nie musza kosztować tyle samo, co zdjęcia dla podmiotów zamawiających utwory w celu ich publikacji na znacznie szerszym polu eksploatacji. Jeżeli będziecie potrzebować zdjęć do kampanii reklamowych, wystarczy później rozszerzyć licencje! Nic straconego!
- zdjęcia na wyłączność lub na nie wyłączność.
- z możliwością udzielania sublicencji czy bez?
b) Każdy obiekt poddany uwiecznieniu, wymaga odpowiedniej organizacji miejsca pracy. Dlatego  przyjmuje się, że minimalne zamówienie nie może być mniejsze jak 250zł
c) Jeżeli Zamawiający nie wykazał inaczej, przyjmuje się standardową wycenę i formę zamówienia:
- Białe tło
- Jedno zdjęcie na obiekt
- Podstawowy retusz
- pole eksploatacji ( w przypadku produktów : własna strona internetowa lub sklep on-line oraz serwis aukcyjny| W przypadku sesji biznesowych: zdjęcie dla wizytówki w kontakcie, mailu, CV, w aplikacjach o prace, serwis społecznościowe, zdjęcie profilowe w serwisach branżowych )

 

14. Kalkulacje opierane są na takich czynnikach warunkujących prace jak: rodzaj zdjęć, miejsce sesje, czas sesji i potrzebny czas na postprodukcję, eksploatacja sprzętu. Wycena często dotyczy przygotowania miejsc do zdjęć i stanowiska pracy pod indywidualne wymagania Zamwiającego. W ten sposób otrzymujemy wycenę , za tak zwany dzień zdjęciowy fotografa. Owa kwota najczęściej jest dzielona na ilość docelowych zamówionych utworów z stąd otrzymujemy koszt za pojedynczy utwór. Przyjmuje się w przykładzie:  jeżeli wycena dotyczy np. 20 produktów, a w rzeczywistości Zamawiający dostarczy tylko 12 produktów, to ów czas Wykonawca zachowuje prawo do utrzymania stawki za dzień zdjęciowy, w której uznaje się wszystkie koszty przygotowawcze, rezerwacyjne, zajętego studia itp. Fotograf ma też prawo do podania nowej kalkulacji w takim przypadku jeżeli o fakcie mniejszej ilości dostarczanych produktów, Wykonawca zostanie powiadomiony jak najszybciej.

15. Licencje: Stanowią określony czas emisji oraz cel przeznaczenia utworów, na wskazane przez Zamawiającego pola eksploatacji ( przykładowo polami eksploatacji są: strona internetowa, serwisy społecznościowe, plakat, billboard, sublicencjonowanie, kampanie reklamowe, katalogi, ulotki, reklamy tv, itd.). Dzięki  stosowaniu stopniowanemu licencjonowaniu utworów, możemy uzyskać korzystniejsze ceny, które są adekwatne do zasięgu utworów, gdyż wykupienie tylko części nie pełnej wartości pól eksploatacji dla utworu powoduje, że posiada on w rozumieniu zakresu potrzeb rynkowych nie pełną wartość w zastosowaniu działań rynkowych czy marketingowych. Zamawiający więc ma możliwość z biegiem czasu wykupienia dodatkowych licencji na dodatkowe pola eksploatacji, w miarę własnych potrzeb. Rozwiązanie to pozwala na tworzenie wysokiej jakości utworów, przy zachowaniu korzystnych cen za usługę.

 

16. Przyjmuje się, że podane przez Zamawiającego informacje do wyceny w formie pisemnej, zapytania ofertowego, stanowią umowną podstawę dla Wykonawcy jako określenie sposobu wykonania utworów (jeśli określił Zamawiający) oraz zakres jego wykorzystania na określonych polach eksploatacji (jeśli określił zamawiający przeznaczenie zdjęć).

17. Każdy zamawiający oświadcza że rozumie, iż zamawiane  utwory  nie posiadają postaci gotowego utworu, ale wymagają jego stworzenia. Na ich efekt będzie miał wpływ element twórczy, którego formę trudno ostatecznie przewidzieć, choćby z natury samego fotografowanego obiektu, który może posiadać indywidualną charakterystykę, jaką cechuje jego wygląd i efekt wizualny w czasie rejestracji – tworzenia utworu.

18. Każdy zamawiający zapoznał się z galerią Wykonawcy ( FotoEston), dzięki której ocenił umiejętności Wykonawcy oraz otrzymał wszelkie potrzebne informacje i na tej podstawie dokonał złożenie zamówienia / nawiązania współpracy.


19. Wykonawca będzie posiadał możliwość wykorzystywania materiałów Zamawiającego jak: skan artykułu, zrzuty strony, zdjęcie billboardu i innych materiałów reklamowych i nie tylko noszących w sobie utwór  Wykonawcy.

 

20. Zwrot kosztów nieużywalnych zdjęć: jeżeli zamawiający nie dokona wykupienia licencji / odbioru zdjęć lub uzna niektóre z serii za nie przydatne nie wykupując ich (pod warunkiem, że owe zdjęcie będzie rysowało się inaczej niż wykupione ujęcie- przykładowo, będzie przedstawiać obiekt w innym ujęciu lub przeróbka zapewni odmienności utworu), minie termin ważności licencji, brak akceptacji lub z innych przyczyn nie dokona On odbioru zdjęć, fotograf będzie miał prawo do wykorzystania zdjęć w celu zarobkowym w każdej formie, bez przysługującego wynagrodzenia dla Zamawiającego z tytułu posiadanego mienia( o czym mowa np. w brzmieniu Art. 140.k.c.), co dopełniająco określa punk 9. W takim przypadku Zamawiający oświadcza, iż nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń w kierunku Wykonawcy i rozumie, iż jeśli umowa nie stanowiła inaczej, to Wykonawca wciąż posiada wszelkie prawa do utworów i stanowią one własność Wykonawcy, z których może On czerpać dalsze korzyści w formie zarobkowej, o ile utrwalone w utworze treści, produkty, nie stanowią chronionych dzieł sztuki, zastrzeżonych  znaków towarowych (* jeśli znak towarowy został utrwalony przed jego zastrzeżeniem, to przyjęte zostaje, iż Wykonawca otrzymał wieczystą zgodę na utrwalenie znaku na obiekcie zawartym w utworze) lub rozpoznawalnego w utworze wizerunku osoby fotografowanej.

 

21. Modyfikacja utworów
Wykonawca jak i Zamawiający może dokonywać modyfikacji utworu zgodnie ze swoimi upodobaniami i potrzebami.

22. Legalne korzystanie z utworów
Po realizacji zdjęć zwanych utworami Zamawiający otrzymuje od Wykonawcy rachunek i przypisaną do rachunku licencje na utwory. Licencja staje się ważna po zaksięgowaniu środków finansowych. Licencja oraz rachunek mogą być  przekazane Zamawiającemu w postaci cyfrowej przesłane na adres e-mail Zamawiającego, ów czas e-mail wraz z załącznikami stanowi dokument- dowód zakupu licencji lub licencja może być dostarczona na autorskiej płycie ze zdjęciami których dotyczy wykupiona licencja.

23.  Sposób przekazywania zdjęć:
Domyślne zdanie zdjęć odbywa się w postaci cyfrowej. Przekazanie utworów dokonuje się najczęściej poprzez link, który otrzymuje pocztą e-mail Zamawiający. Utwory spakowane są w folderze ZIP i umieszczone na serwerze Wykonawcy. Folder ZIP z utworami pobrać można dzięki kliknięciu w link zamieszczonemu w e-mail.